ĐẶCTRƯNG

QUẢN LÝ SẢN PHẨM THỐNG NHẤT

In kỹ thuật số là một ví dụ hoàn hảo về quản lý màu sắc thống nhất: mọi màu sắc được tạo ra bằng cách sử dụng một số loại mực cơ bản (chẳng hạn như trong hệ thống CMYK). Các công thức của chúng tôi được lưu theo cùng một cách: bắt đầu với các hạt nhựa đơn sắc của chúng tôi, chúng tôi có thể tái sản xuất bất kỳ hạt nhựa màu nào.
Công nghệ này cho phép chúng tôi lắp ráp các sản phẩm của mình từ xa, sử dụng chính xác các nguyên liệu tương tự.
Ưu điểm của công nghệ này bao gồm từ việc cung cấp linh hoạt đến đảm bảo một sản phẩm độc đáo có tiêu chuẩn định tính chính xác, độc lập với thị trường cuối cùng.
Công nghệ UPM, ngoài việc thường được sử dụng cho trụ sở chính của Ý, là cơ sở cho hoạt động của SAT khác (Chứng khoán, Thiết bị, Công nghệ) và nó có sẵn cho các bên hoạt động trong thị trường hỗn hợp.